Privacyreglement

PRIVACYREGLEMENT van Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Wedde

Doel en reikwijdte van het privacyreglement is de vastlegging van de maatregelen die apotheekhoudende huisartsenpraktijk Wedde, Wedderhöfte 22, 9698AW Wedde heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan.
Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonlijke patiëntgegevens

 • patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en alleen voor
  de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn of worden verzameld.
 • gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.

Doeleinden zijn:

 • gebruik in het kader van de te verlenen huisartsenzorg; behandeling, consult, medicatie,
  doorverwijzing of overdracht.
 • Voortvloeien uit het adviseren, bereiden en/of afleveren van genees- en/of hulpmiddelen en andere gezondheidsproducten: medicatiebewaking en medicatiebegeleiding.
 • gebruik ten behoeve van de bewaking van eigen kwaliteit en de praktijk- en apotheekaccreditatie.
 • het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de patiënt met de zorgverzekeraar dan wel een derde betaler en/of de patiënt zelf: aanmaken, registreren (en bewerken) van gespecificeerde declaraties. ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem.
 • andere doeleinden: uitsluitend na vooraf met de patiënt overeengekomen te zijn.

Verwerking algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens en erfelijkheidsgegevens

 • algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt als aan een van de onderstaande
  voorwaarden is voldaan.
 1. De patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
 2. Verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de
  patiënt.
 3. Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
 4. Verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van de gezondheid.
 • gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt als aan een van de
  volgende voorwaarden is voldaan:
 1. Verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de
  gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een
  goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is.
 2. Verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is voor
  de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor
  de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.
 • erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in de relatie tot de
  betreffende patiënt zelf, tenzij:
 1. Een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
 2. De verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en
  statistiek.

Informatiebeveiliging van alle patiëntgegevens in huisartspraktijk J.D. Berg

Huisartsenpraktijk Wedde heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld:

a. Alle medewerkers hetzij in loondienst of derden, die patiëntgegevens verwerken of
anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.

b. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig: medische gegevens worden in
beginsel 15 jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde
zorg te leveren.

c. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk.
Hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens
worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.

d. Er zijn voorzieningen van technische aard getroffen ter beveiliging tegen verlies of
aantasting van de gegevens en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking hiervan.

Patiënten worden bij de eerste inschrijving van de patiënt geïnformeerd over de verzameling en verwerking van hun gegevens.

Rechten van de patiënt

 1. De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en
  verwerkt.
 2. De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; op verzoek van de patiënt wordt dit aan hem/haar verstrekt, er kan eventueel een vergoeding van de onkosten voor worden gevraagd door de praktijk.
 3. De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde of verwerkte gegevens.
 4. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Wedde worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval van bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift is vereist.
 5. Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Wedde niet of onvoldoende wordt nageleefd dan kan hij/zij een klacht indienen bij de apotheekhoudende huisartsenpraktijk. Hij/zij kan zich ook wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)met het verzoek een onderzoek in te stellen of de wijze van gegevensverwerking in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens of gebruik maken van de in hoofdstuk 8 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens neergelegde beroepsmogelijkheden.
 6. Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijk vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Inwerkingtreding en publicatie.

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2013 en is gepubliceerd op de website en aangeplakt in de wachtkamer van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Wedde .


U kunt het privacyreglement hier ook downloaden.

Comments are closed.